Saranac Lake Surge vs Plattsburgh Thunderbirds

Japan Islanders vs Plattsburgh Thunderbirds

Japan Islanders vs Plattsburgh Thunderbirds

Japan Islanders vs Plattsburgh Thunderbirds

Japan Islanders vs Plattsburgh Thunderbirds

Saranac Lake Surge vs Plattsburgh Thunderbirds

Japan Islanders vs Plattsburgh Thunderbirds

Saranac Lake Surge vs Plattsburgh Thunderbirds

Japan Islanders vs Plattsburgh Thunderbirds